عملیات-حسابداری-در-موسسات-بازرگانی

عملیات حسابداری در مؤسسات بازرگانی قسمت دوم ارسال دیدگاه

انواع تخفيفات و برگشت از خريد كالا و نحوۀ ثبت آن


در عرف تجاری، فروشندگان به دلایل مختلفی ممكن است برای خریداران تخفیف در نظر بگیرند. به طور کلی تخفیفات خرید به یكی از انحاي زیر است:


1ـ تخفیف تجاری


تخفیف تجاری عبارت است از کاهش در قیمت کالا نسبت به قیمت رایج آن که از جانب فروشنده به خریدار داده میشود و معمولاً بهصورت درصدی از قیمت کالا تعیین میشود. فروشندگان به دلایل مختلفی ممكن است به خریداران کالاهای خود تخفیف اعطا نمایند، اما باید یادآور شــد که تخفیف تجاری معمولاً برای خریدهای عمده در نظر گرفته ميشــود. البته تخفیفی که براثر چانه زنی خریدار در نظر گرفته ميشود نیز نوعی تخفیف تجاری است که به آن تخفیف توافقی نیز میگویند. تخفیف تجاری معمولاً در فاکتور لحاظ ميشــود ولي اثرات آن در دفاتر حســابداری ثبت نمی گردد.

تخفيف تجاری معمولاً برای خريدهای عمده در نظر گرفته ميشود.
تخفيف تجاری معمولاً در فاكتور لحاظ میشود و اثرات آن در دفاتر حسابداری ثبت نمی گردد.


2ـ تخفیف بابت معیوب بودن کالا و برگشت بخشی از کالای خریداری شده


پس از خرید کالا، ممكن اســت مشــخص شود که بخشی از کالای خریداری شــده بنا به دلایلی مانند معیوب بودن کالا، آسیبدیدگی قبل از دریافت کالا یا عدم مطابقت کالا یا نمونه فاقد کیفیت مورد توافق بین خریدار و فروشنده است. برای مثال ممكن است مؤسسه ای مقداری پارچه خریداری کرده و پس از خرید و انتقال آن به مؤسسه متوجه شود که بخشی از پارچهها دارای زدگی است و یا رنگ آمیزی آن مناسب نیست. در این حالت خریدار ميتواند تمام یا بخشــی از کالای معیوب را به فروشــنده برگشــت دهد و یا بابت آن تخفیفی از فروشنده دریافــت نمایــد. به تخفیفی که در این موارد منظــور ميگردد « تخفیف بابت عیب» ميگویند. در دفاتر خریدار، برگشــت کالا و تخفیف بابت عیب هر دو در یک حساب به نام «برگشت از خرید و تخفیفات» در دفاتر خریدار ثبت میشود، با این توضیح که اگر برگشــت کالا به علت عیب نیز نباشــد، جهت ثبت آن از همین حساب (برگشت از خرید و تخفیفات) استفاده ميشود. لازم به ذکر است که ماهیت حساب (برگشت از خرید و تخفیفات) بستانكار میباشد. 

برگشــت كالا و تخفيف بابت عيب ، هر دو در يک حساب به نام «برگشت از خريد و تخفيفات» در دفاتر خريدار ثبت میشوند.

3ـ تخفیف بابت پرداخت وجه زودتر از موعد تعیین شده (تخفیفات نقدی خرید)


برخی مواقع، در خرید و فروش نســیه کالا، مدت زمان مشــخصی برای پرداخت وجه معامله تعیین ميشــود و طرفین توافق میکنند که اگر خریدار وجه مورد نظر را ظرف مهلت مشخصی پرداخت کند، برای او درصدی از مبلغ کالا به صورت تخفیف در نظر گرفته شود. به تخفیفی که در این موارد در نظر گرفته ميشود تخفیف نقدی ميگویند. معمولاً فروشندگان برای تشویق خریداران به پرداخت زودتر از موعد، این تخفیف را به آنها اعطا میکنند. لازم به ذکر است که ماهیت حساب تخفیفات نقدی خرید بستانكار میباشد. 

اگر خريدار وجه مورد نظر را ظرف مهلت مشــخصی پرداخت كند، برای او درصدی از مبلغ كالا به صورت تخفيف در نظر گرفته شــود. به تخفيفی كه در اين موارد در نظر
گرفته میشود تخفيف نقدی ميگويند.
تخفيف نقدی در دفاتر خريدار در حساب «تخفيفات نقدی خريد» ثبت میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X