عملیات-حسابداری-در-موسسات-بازرگانی

عملیات حسابداری در مؤسسات بازرگانی قسمت سوم ارسال دیدگاه

موجودی كالا و حسابهای مربوطه


به طور کلی، موجودي کالا شامل ملزومات مصرفي، مواد خام، محصولات در جریان ساخت و موجوديهاي کالاي آماده براي فروش اســت. لیكن با توجه به اینکه در این مبحث صرفاً مؤسســات بازرگانی مد نظرند، میتوان گفت که در مؤسســات بازرگانی، «موجودي کالا» عبارت است از موجودي کالاهائي که به منظور فروش نگهداري ميشود.
موجودي کالا یكي از اقلام دارایي جاري مؤسســه تلقي ميشــود زیرا انتظار ميرود طي یک ســال مالي به فروش رسد یا مصرف شود.


انبارگردانی موجودی كالا


در پایان هر ســال مالی، به منظور تعیین مقدار کالای باقیمانده در شــرکت، کلیۀ کالاهای موجود شمارش میشوند. به این عملیات، که طی تعداد اقلام باقیماندۀ موجودی کالا مشــخص ميشــود، اصطلاحاً انبارگردانی (شمارش عینی موجودیهای کالا) گفته میشود. البته به منظور اعمال کنترلهای قویتر بر موجودیهای شرکت ميتوان عملیات انبارگردانی را چندین بار در طی سال انجام داد.
بــه عملياتی كه طی آن كليۀ كالاهای موجود به منظور تعيين مقدار كالای باقیمانده در شركت شمارش ميشوند، انبارگردانی گفته میشود.


روشهای ارزيابی موجودی كالا


پس از این که مقدار یا تعداد کالای باقیماندۀ در پایان از طریق انبارگردانی مشــخص شــد، باید قیمت آن تعیین گردد. اما با توجه به این که کالاهای موجود در پایان دوره طی چندین مرحله و به قیمتهای متفاوتی خریداری شده اند، باید مشخص شود که مبلغ هر واحد از کالاها به چه مبلغی در گزارشهاي مالی منعکس گردد.

روش مورد استفاده جهت تخصیص بهاي تمام شده به موجودي مواد و کالا

1ـ روش شناسايي ويژه


در روش شناســایی ویژه ،1مشــخص ميشــود که کالاي فروش رفته و همچنین کالاي موجود در پایان دوره مالي مربوط بهکدامیک از خریدها بوده است و سپس، بهای تمام شدۀ موجودی کالای پایان دوره براساس بهای تمام شده آن خریدها محاسبه ميشــود. 

در روش شناســایی ویژه مشخص ميشــود كه كالاي فروش رفته و همچنین كالاي موجود در پایان دوره از كدام یک از خریدها بوده و بهای تمام شدۀ آنها براساس بهای
تمام شدۀ آن خریدها تعیین ميشود.

2ـ روش ميانگين موزون


در اين روش ابتدا ميانگين بهاي تمام شدۀ كالاهاي آماده براي فروش محاسبه و سپس بهاي تمام شده موجودي كالاي پاياندوره بر مبناي معدل (ميانگين) مذكور تعيين ميشود. به عبارت ديگر، در روش ميانگين موزون ابتدا ميانگين بهاي تمام شدۀ يك واحد از كالاي آمادۀ فروش شركت طي سال محاسبه ميشود. سپس رقم به دست آمده، در تعداد (مقدار) موجودي كالاي پايان دوره (كه از طريق انبارگرداني بدســت آمده) ضرب ميشود تا بهاي تمام شدۀ موجودي كالاهاي پايان دورۀ تعيين گردد.

در روش ميانگين موزون، بهای تمام شــده كالای فروش رفته و همچنين كالاي موجود در پايان دوره براساس ميانگين بهای تمام شده كالای آماده برای فروش تعيين ميشود.

3ـ روش اولين صادره از اولين وارده ()FIFO


در روش اولین صادره از اولین وارده ) FIFO ( 1فرض بر این است که فروشهاي دورۀ مالي از موجودي کالاي اول دوره و اولین خریدهاي دورۀ مالي به عمل آمده اســت؛ بنابراین موجودي کالاي پایان دوره از آخرین خریدهاي دوره اســت. به عبارت دیگر، در این روش فرض ميشود هر کالایي که زودتر خریداري شده زودتر نیز به فروش رسیده است. بنابراین آن مقدار از کالاها که در پایان دوره باقي مانده از آخرین خریدهاي سال است.

در روش FIFOفرض بر اين است كه هر كالائي كه زودتر خريداري شده زودتر نيز به فروش رســيده است لذا، بهای تمام شدۀ كالای فروش رفته و موجودی پايان دوره بر
اين اساس تعيين ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X