عملیات-حسابداری-در-موسسات-بازرگانی

عملیات حسابداری در مؤسسات بازرگانی قسمت اول ارسال دیدگاه

روشهای نگهداری و كنترل موجودی كالا


براي ثبت عملیات مالي مربوط به موجوديهای کالا دو سیستم ثبت حسابداری وجود دارد.
الف) روش (سیستم) ثبت دائمي
ب) روش (سیستم) ثبت ادواري
در زیر هرکدام از این سیستمها تشریح ميگردد.


روش ثبت دائمی موجودی کالا


در روش ثبت دائمي، کالاهاي خریداري شــده در طول دورۀ مالي به حســاب موجودي کالا بدهكار ميشود و هنگامي که کالایي فروخته شد، بهاي تمام شده آن از حساب موجودي کالا خارج ميگردد. به عبارت دیگر در سیستم ثبت دائمی، هنگام خرید کالا، حســاب موجودي کالا بدهكار ميشــود و هنگام فروش کالا، علاوه بر ثبت مربــوط به فروش یک ثبت دیگر نیز بابت کاهش موجودي در دفاتر ثبت ميگردد. به این ترتیب که حســاب بهاي تمام شــده کالاي فروش رفته بدهكار و حساب موجودي کالا بســتانكار ميشود. لذا در هر زمان ماندۀ حســاب موجودي کالا در دفاتر، میزان موجوديهاي کالاي مؤسسه را نشان ميدهد.
به همین ســبب اســت که در این سیســتم میزان موجودي کالا و همچنین بهاي تمام شده کالاي فروش رفته در هر لحظه از سال از روي دفاتر قابل تعیین است. با وجود این در صورت استفاده از این سیستم در پایان هر سال مالي مقدار موجودي کالاي پایان دوره نیز شمارش ميشود تا از ثبتهاي حسابداري طي دوره اطمینان حاصل گردد. نحوه ثبت حسابداري مطابق با سیستم ثبت دائمي را در مقالات بعدی خواهید آموخت. در ادامۀ این مطلب، نحوۀ تعیین بهاي (قیمت) تمام شــدۀ موجوديهاي کالاي پایان دوره و کالاي فروش رفته بر اســاس روشهاي مختلف (در صورت اســتفاده از سیستم ثبت ادواري موجوديهاي کالا ) مورد بررسي قرار ميگیرد.
در سيســتم ثبت دائمی، هنگام خريد كالا، حساب موجودي كالا بدهکار ميشود. در اين سيستم، هنگام فروش كالا، علاوه بر ثبت مربوط به فروش، حساب بهاي تمام شده
كالاي فروش رفته بدهکار و حساب موجودي كالا بستانکار ميشود.


روش ثبت ادواری موجودی كالا


در سیســتم ثبت ادواری موجودی کالا، هنگام خرید کالا، حســاب خرید بدهكار ميشــود و هنگام فروش کالا، کاهش موجودي در دفاتر ثبت نمي گردد. لذا در این سیســتم تعیین مقدار موجودي کالا طي ســال از روي دفاتر امكان پذیر نميباشد بلكه هر موقع که لازم باشــد مقدار موجودي کالا و بهاي تمام شــدۀ کالاي فروش رفته تعیین شــود، باید ابتدا مقدار موجودي کالاي پایان دوره تعیین شود ، سپس مبلغ موجودي کالاي پایان دوره از مجموع موجودي کالاي اول دوره و خریدهاي دوره کســر گردد تا بهاي تمام شــدۀ کالاي فروش رفته مشخص گردد. موجودي کالا در پایان هر دوره مالي، بطور طبیعي موجودي کالاي ابتداي دورۀ بعد است.
ثبتهای حسابداری را که تا کنون در این فصل در مورد رویدادهاي مالي مربوط به خرید و فروش کالا بیان گردیده است با روش ادواري موجودی کالاســت. نحوۀ ثبت رویدادهاي مالي مربوط به خرید و فروش کالا با روش دائمي در ســایر دروس حسابداري مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در سيستم ثبت ادواری موجودی كالا، هنگام خريد كالا، حساب خريد بدهکار ميشود و هنــگام فروش كالا، كاهش موجودي در دفاتر ثبت نميگردد. لذا در اين سيســتم
تعيين مقدار موجودي كالا طي سال از روي دفاتر امکان پذير نيست.


حساب خريد


حســاب خرید حســابی اســت که در روش ادواري موجودی کالا برای ثبت کالاهای خریداری شــده مورد اســتفاده قرار میگیرد. لازم به تأکید اســت که در حســاب خرید، فقط کالاهایی ثبت میشــود که به منظور فروش خریداری شــدهاند. اگر کالایی به منظور فروش خریداری نشــده باشــد، نباید در حساب خرید ثبت شود. در روش ادواری، هنگام خرید کالا، «حساب خرید» بدهكار و چنانچه خرید نسیه باشد، حسابهاي پرداختني و اگر خرید نقدي باشد، حساب صندوق بستانكار ميشود.

ثبت حسابهای خريد


همانطور که در قســمت فوق بیان گردید، در روش ادواري هنگام خرید کالا، «حســاب خرید» بدهكار و حساب وجه نقد (و اگر خرید نســیه باشد، حسابهاي پرداختني) بستانكار ميشود.

پرداخت وجه خريدهای نسيه


اگر خریدار کالایی را به صورت نســیه خریداری نماید، در تاریخ تعیین شــده باید وجه مورد نظر را به فروشــنده پرداخت نماید. در این صورت «حســابهای پرداختنی» بدهكار و «حســاب وجوه نقد» یا «صندوق» بســتانكار میشود.

در روش ادواري هنگام خريد كالا، «حساب خريد» بدهکار ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X